Home Ceník služeb Reference Kontakt
Co je plán bezpečnosti práce - BOZP?

Co je plán bezpečnosti práce - BOZP?

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (zkráceně plán BOZP) je dokumentace, která obsahuje důležité informace a postupy o nezbytném zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce při realizaci stavebního projektu. Jedná se o živý a neustále otevřený dokument, který zpracovává odborně způsobilá osoba. Plán BOZP obsahuje technickou zprávu (textová část), výkresovou dokumentaci (grafická část) a další důležité přílohy. Nezbytnou součástí plánu bezpečnosti práce jsou také informace o potenciálních rizicích, harmonogram, přehled právních předpisů a norem v oblasti BOZP na staveništi.

Zásady bezpečnosti práce a organizace výstavby

Kolem zásad bezpečnosti práce a organizace výstavby je mnoho informací, které by měl každý stavebník, projektant, ale i zadavatel vědět. Vybrali jsme proto pět nejdůležitějších otázek, které často zajímají naše klienty a budou jistě zajímat i vás.

Jaké jsou části plánu BOZP?

 • BOZP v předrealizační fázi, který je nutné zpracovat před samotným zahájeném stavby – někdy inspektorátem práce vyžadovaný již v rámci stavebního řízení.
 • Plán BOZP ve fázi realizace – aktualizovaný plán z přípravné fáze, který se doplňuje o nové skutečnosti dle postupu výstavby.
 • Plán BOZP pro údržbu a správu – slouží pro správu objektu po kolaudaci stavby.

Kdo má povinnost mít zpracovaný plán BOZP?

Zpracování plánu BOZP je stanoveno v §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. V něm se píše, že není stanoveno, kdo má plán BOZP zpracovat, nýbrž to, kdo má zpracování plánu zajistit. Z toho vyplývá, že zpracování plánu BOZP má zajistit zadavatel stavby.

Kdy se musí plán BOZP zpracovat?

Povinnost mít zpracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) vzniká hned ve třech případech.

Kdy se musí plán BOZP zpracovat?

1. Naplněním požadavků pro nominaci koordinátora BOZP

Povinnost vzniká zadavateli stavby v případě, že dojde k naplnění požadavků, které jsou uvedeny v zákoně, který určuje koordinátora BOZP na stavbě ve fázi přípravy stavby. Tzn. je-li předpokládána realizace stavby více zhotoviteli, bude-li stavba vyžadovat stavební povolení nebo ohlášení a rozsah stavebního projektu přesáhne stanovenou hranici 500 dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu - pracovníka. Zákonné minimum najdete ZDE

2. Když je splněna podmínka rozsahu stavby

Povinnost zajistit zpracování plánu BOZP vzniká také v případě, když je splněna podmínka rozsahu stavby, tedy je-li celková předpokládaná doba realizace stavebních prací delší než 30 pracovních dní a bude-li pracovat na stavbě současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo přesáhne-li celkový objem prací díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, ale není přitom nutné nominovat koordinátor BOZP, a to například proto, že se bude jednat o stavbu svépomocí nebo není vyžadováno stavební povolení nebo ohlášení stavby. Zákonné minimum najdete ZDE

3. Při zvýšeném ohrožení života a poškození zdraví osob

Třetí případem, kdy je povinnost zpracovat plán BOZP, nastává v okamžiku, když budou na stavbě prováděny práce se zvýšeným ohrožením života nebo poškozením zdraví fyzických osob. Do této skupiny prací patří například práce ve výšce nad 10 m, práce v ochranných pásmech, montáž těžkých betonových, kovových nebo dřevěných dílů, práce s chemikáliemi, práce nad či pod vodou apod. Zákonné minimum najdete ZDE

Jaké jsou přesné právní předpisy?

Plán BOZP stanovuje § 15 a § 16 v Předpise č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Co jsou zásady organizace výstavby?

Zásady organizace výstavby (ZOV) jsou nejdůležitějším podkladem pro správné a kvalitní zpracování plánu BOZP. ZOV se řídí požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Zásady organizace výstavby jsou součástí projektové dokumentace stavby a zpracovává je vždy autor návrhu stavby nebo hlavní projektant, nebo také specialista na koordinaci BOZP na staveništi.

Jaká je úloha zásad BOZP?

Hlavní úlohou či cílem zásad BOZP je zajištění bezpečného pracovního prostředí, které neohrožuje žádného z účastníků stavby ani ostatní osoby, které se pohybují v její blízkosti. V rámci ZOV je řešena základní koncepce zařízení staveniště ve vztahu na okolí stavby.

Co obsahují zásady BOZP?

 • základní informace o projektu a všech účastnících stavby
 • ujasnění povinností a odpovědnosti všech účastnících stavby
 • návrh dopravní infrastruktury stavby
 • zásobování energiemi
 • evidenci všech osob, které se podílejí na stavbě
 • dopravně-provozní předpisy a nařízení v oblasti staveniště
 • ujasnění způsobu zajištění a dodržování BOZP a požární ochrany na stavbě
 • rozsah stavebních prací a stanovení odpovědnosti v souladu se zajištěním BOZP
 • nastavení způsobu ohlášení mimořádných událostí na stavbě
 • nastavení způsobu ověřování způsobilosti všech zúčastněných pracovníků